بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار

یکی از مهمترین عارضه در خانم ها که شایع تر از آقایان میباشد بی اختیاری ادرار است. بی اختیاری ادرار چیست؟ در این مطلب از…